మీ ద్రుష్టి లో ఏ జ్యోతిష పధ్ధతి ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది ?

sir, mee drusti lo ye jyotisha paddhati khachitamaina phalitalu istundi

మీ ద్రుష్టి లో ఏ జ్యోతిష పధ్ధతి ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది ?

hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 9:14 am

I am following KP, Vedic, Westren for accurate predictions. I am successful in that. i am sharing the same knowledge

Every technique has it own advantages. you can follow any method all are good. But here is the major problem with learning path. Understanding

Vinod
Vinod
17-05-2020 9:14 am

I am following KP, Vedic, Westren for accurate predictions. I am successful in that. i am sharing the same knowledge

Every technique has it own advantages. you can follow any method all are good. But here is the major problem with learning path. Understanding

Related Discussions