7వ రాశి భావాధిపతి ని తీసుకోవాల 7వ రాశి లో గ్రహాన్ని తీసుకోవాలా ? పెళ్లి

horoscope lo 7th house marriage di kada sir … … aithe 7th house bhavadipathi ni tesukovala leka 7th house loni grahanni tesukovala … … ? marriage and vache wife gurinchi cheppadaniki

damejsKku78 https://www.youtube.com/watch?v=damejsKku78 https://www.youtube.com/watch?v=damejsKku78

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-05-2020 7:12 am

Signification ni tesukovali.

Vinod
Vinod
18-05-2020 7:12 am

Signification ni tesukovali.

Related Discussions