లగ్నానికి రాహువు, కేతువు ఏఏ స్థానాలలో ఉంటే దోషం ఉంటుంది?

లగ్నానికి రాహువు, కేతువు ఏఏ స్థానాలలో ఉంటే దోషం ఉంటుంది.

EGwyH0M4GWc https://www.youtube.com/watch?v=EGwyH0M4GWc https://www.youtube.com/watch?v=EGwyH0M4GWc

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 9:34 am

Depends on langa. But Rahu should not be at 12 from the lagna, if mars aspects it will be horrible.

for any Lagna malefics being at 3 , 6, 11 houses are positive.

Vinod
Vinod
22-05-2020 9:34 am

Depends on langa. But Rahu should not be at 12 from the lagna, if mars aspects it will be horrible.

for any Lagna malefics being at 3 , 6, 11 houses are positive.

Vinod
Vinod
23-05-2020 3:04 pm

{“title”:”meena lagnaniki rahuvu 12th lo sathabhisa nakshatram lo positional status lo unte yelanti negative result esthadu?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/331-meena-lagnaniki-rahuvu-12th-lo-sathabhisa-nakshatram-lo-positional-status-lo-unte-yelanti-negative-result-esthadu”,”toNew”:true}

Vinod
Vinod
23-05-2020 3:04 pm

{“title”:”meena lagnaniki rahuvu 12th lo sathabhisa nakshatram lo positional status lo unte yelanti negative result esthadu?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/331-meena-lagnaniki-rahuvu-12th-lo-sathabhisa-nakshatram-lo-positional-status-lo-unte-yelanti-negative-result-esthadu”,”toNew”:true}

Related Discussions