నాకు కాలసర్పదోషం ఉన్నట్టా?

సర్ నాది ధనుర్లగ్నం. లగ్నంలో రాహువు, 2వ ఇంటిలో శని, 7వ ఇంటిలో కేతు, 8వ ఇంటిలో సూర్యుడు, బుధుడు, గురువు , 9వ ఇంటిలో కుజుడు,శుక్రుడు ,10వ ఇంటిలో చంద్రుడు ఉన్నారు నాకు కాలసర్పదోషం ఉన్నట్టా? లేనట్టా? Plz reply sir

Subscribe
Notify of
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 2:29 pm

{“title”:”how to activate account?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/116-how-to-activate-account”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
22-05-2020 2:29 pm

{“title”:”how to activate account?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/116-how-to-activate-account”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
22-05-2020 2:30 pm

16 , 2,7,28

Vinod
Vinod
22-05-2020 2:30 pm

16 , 2,7,28

Vinod
Vinod
22-05-2020 2:32 pm
Vinod
Vinod
22-05-2020 2:32 pm
TeamRVA
TeamRVA
23-05-2020 5:51 am

It seems to be you are not here to learn astrology.

If you want someone to work on your horoscope you should hire any Astrologer

Book Astrology consultation at our website or reach anyone

https://www.rahasyavedicastrology.com/services/ https://www.rahasyavedicastrology.com/services/

TeamRVA
TeamRVA
23-05-2020 5:51 am

It seems to be you are not here to learn astrology.

If you want someone to work on your horoscope you should hire any Astrologer

Book Astrology consultation at our website or reach anyone

https://www.rahasyavedicastrology.com/services/ https://www.rahasyavedicastrology.com/services/

Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

{“title”:”u0c12u0c15u0c47 u0c38u0c2eu0c2fu0c02 u0c32u0c4b u0c2au0c41u0c1fu0c4du0c1fu0c3fu0c28 u0c35u0c3eu0c30u0c3f u0c1cu0c40u0c35u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c02u0c26u0c41u0c15u0c41 u0c12u0c15u0c47u0c32u0c3e u0c09u0c02u0c21u0c26u0c41?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/348-“,”toNew”:true}

Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

{“title”:”u0c12u0c15u0c47 u0c38u0c2eu0c2fu0c02 u0c32u0c4b u0c2au0c41u0c1fu0c4du0c1fu0c3fu0c28 u0c35u0c3eu0c30u0c3f u0c1cu0c40u0c35u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c02u0c26u0c41u0c15u0c41 u0c12u0c15u0c47u0c32u0c3e u0c09u0c02u0c21u0c26u0c41?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/348-“,”toNew”:true}

Related Discussions