శనికి square aspect వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది? ✅

Sir mesha lagnam ki shani 11th house lo vunnadu, progression assendent square natal Saturn vachhindi, progression chart lo please cheppandi sir ela vuntundi

Subscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod

2,3,5,7 , 3,7

Vinod

2,3,5,7 , 3,7

TeamRVA

“progressed ascendant square saturn”,”u0c36u0c28u0c3fu0c15u0c3f square aspect u0c35u0c1au0c4du0c1au0c3fu0c02u0c26u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

TeamRVA

“progressed ascendant square saturn”,”u0c36u0c28u0c3fu0c15u0c3f square aspect u0c35u0c1au0c4du0c1au0c3fu0c02u0c26u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod

“332” “Satya1″ id=”1062” number=”1 @”Satya1″#p1062 answered

JGJNsChtZPQ https://youtu.be/JGJNsChtZPQ https://youtu.be/JGJNsChtZPQ

Vinod

“332” “Satya1″ id=”1062” number=”1 @”Satya1″#p1062 answered

JGJNsChtZPQ https://youtu.be/JGJNsChtZPQ https://youtu.be/JGJNsChtZPQ

Vinod

3,7 , 3,7,15

Vinod

3,7 , 3,7,15

Related Discussions