చంద్రుడు 2.5 రోజులు ఉంటాడు చాల మంది పుడతారు అప్పుడు అందరి రాసి ఒకటేనా?

chandarudu 2.5 rojullu vuntadu Chala Mandi pudataru appudu addardi rasi ookatena

t3QTJ6qTBZ8 https://www.youtube.com/watch?v=t3QTJ6qTBZ8 https://www.youtube.com/watch?v=t3QTJ6qTBZ8

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 6:25 pm

Correct, Even birthplace, Lagnam same undavu, Lot of permutation & combinations, Every 2 min D-60 Will change, 4 min , lagna degrees will change. Don ’ ‘ t bother about all these.

Vinod
Vinod
23-05-2020 6:25 pm

Correct, Even birthplace, Lagnam same undavu, Lot of permutation & combinations, Every 2 min D-60 Will change, 4 min , lagna degrees will change. Don ’ ‘ t bother about all these.

Related Discussions