అంతర్దశ ఏమిటీ, ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ?

Sir నమస్కారం … … పంచాంగంలో దశ అంతర్దశ ఎలా గుర్తించడం … … ఏ దశ నడుస్తుంది … … అంతర్దశ ఏమిటీ.. ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ ఉంటే పిక్చర్ సెండ్ చేయగలరా plc..

G9ukDTsvcsU https://www.youtube.com/watch?v=G9ukDTsvcsU https://www.youtube.com/watch?v=G9ukDTsvcsU

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:44 pm

its Called Vimshottari Dasha Here you can get good overview about it http://bit.ly/VimshottariDashaCalculation http://bit.ly/VimshottariDashaCalculation another video http://bit.ly/VimshottariDasha http://bit.ly/VimshottariDasha in another way you can use RVA Astrology Software by entering your birth details you get 

RVA Software

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

RVA Software demo video pvbUxWkTaaA” list=”PLvmzzcGHiU3QjMv9afy1qT75FFTP2axNa

https://www.youtube.com/watch?v=pvbUxWkTaaA&list=PLvmzzcGHiU3QjMv9afy1qT75FFTP2axNa

Related Discussions