అంతర్దశ ఏమిటీ, ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ?

Sir నమస్కారం … … పంచాంగంలో దశ అంతర్దశ ఎలా గుర్తించడం … … ఏ దశ నడుస్తుంది … … అంతర్దశ ఏమిటీ.. ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ ఉంటే పిక్చర్ సెండ్ చేయగలరా plc..

G9ukDTsvcsU https://www.youtube.com/watch?v=G9ukDTsvcsU https://www.youtube.com/watch?v=G9ukDTsvcsU

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:44 pm
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:44 pm
Related Discussions