రవి చంద్రులు అమావాస్య భాగ్యం లో కుజ , బుధ, శని తో కలిసి ఉన్నారు

వినోద్ గారు నాకు రవి చంద్రులు అమావాస్య భాగ్యం లో కుజ , బుధ, శని తో కలిసి ఉన్నారు అయినా అనుకూల ఫలితాలే వస్తాయా ఇలా అయిదు గ్రహాలు భాగ్యం లో ఉండటం మంచిదేనా?

iVg18DZXKB0 https://www.youtube.com/watch?v=iVg18DZXKB0 https://www.youtube.com/watch?v=iVg18DZXKB0

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

Any planets position can give result. But more planets in 9th. It will be afflicted. Predictions will discuss At case studies

Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

Any planets position can give result. But more planets in 9th. It will be afflicted. Predictions will discuss At case studies

Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

//update follow case studies watch from ep139, ep140 etc … …

Ut5ebgvlBqM” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140 https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140

Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

//update follow case studies watch from ep139, ep140 etc … …

Ut5ebgvlBqM” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140 https://www.youtube.com/watch?v=Ut5ebgvlBqM&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=140

Related Discussions