జ్యోతిష్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలా ప్రారంభించాలి?

నా పేరు అప్పారావు శర్మ నేను మొట్టమొదటి నుంచి జ్యోతిష్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలా ప్రారంభించాలి మీరు చెప్తే ఆ విధంగా నేను నేర్చుకుంటాను. ఒక మనవి సమాధానం తెలుగులో పంపగలరు

14 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
25-06-2020 4:49 pm

1,2,25,26,27 , 1,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
25-06-2020 4:50 pm

“u0c1cu0c4du0c2fu0c4bu0c24u0c3fu0c37u0c4du0c2fu0c02 “,”u0c1cu0c4du0c2fu0c4bu0c24u0c3fu0c37u0c4du0c2fu0c02 u0c28u0c47u0c30u0c4du0c1au0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c28u0c41u0c15u0c41u0c02u0c1fu0c41u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c41 u0c0eu0c32u0c3e u0c2au0c4du0c30u0c3eu0c30u0c02u0c2du0c3fu0c02u0c1au0c3eu0c32u0c3f?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
25-06-2020 4:50 pm

start from ep0 , ep1 , ep2 ..etc follow this playlist

4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
25-06-2020 4:52 pm

> “554” “TholetiSharma” id=”1749″ number=”1″ “TholetiSharma @TholetiSharma#1749 ఒక మనవి సమాధానం తెలుగులో పంపగలరు

Translated by Google

ep0, ep1, ep2 నుండి ప్రారంభించండి .. ఈ ప్లేజాబితాను అనుసరించండి

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-06-2020 5:28 pm

Upto ep157

Related Discussions