గ్రహ స్ఫూట, భావ స్ఫూట calculation చెప్పండి

sir, please గ్రహ స్ఫూట, భావ స్ఫూట calculation చెప్పండి

12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-06-2020 5:31 pm

4 , 7,24

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-06-2020 5:32 pm

“sir, please, u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “,”u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-06-2020 5:32 pm

{“count”:1,”titles”: “planet, bhava degrees ” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-06-2020 7:10 pm

4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

like mentioned in ep0 we will not be covering Siddhanta bhaga. however, you can learn this from https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/23-what-are-best-astrology-books-in-telugu astrology books https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/23-what-are-best-astrology-books-in-telugu

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
08-07-2021 7:34 am

7,24 , 2

Related Discussions