గ్రహ స్ఫూట, భావ స్ఫూట calculation చెప్పండి

sir, please గ్రహ స్ఫూట, భావ స్ఫూట calculation చెప్పండి

Subscribe
Notify of
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

4 , 7,24

TeamRVA

4 , 7,24

TeamRVA

“sir, please, u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “,”u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “

TeamRVA

“sir, please, u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “,”u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f, u0c2du0c3eu0c35 u0c38u0c4du0c2bu0c42u0c1f calculation u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f “

TeamRVA

{“count”:1,”titles”: “planet, bhava degrees ” }

TeamRVA

{“count”:1,”titles”: “planet, bhava degrees ” }

TeamRVA

7,24 , 2

TeamRVA

7,24 , 2

Related Discussions