జాతకుడు తన జాతకం ఇచ్చి నాకు పెళ్లి అయ్యిందా కాలేదా అడుగుతున్నాడు?

ఒక జాతకుడు తన జాతకం ఇచ్చి నాకు పెళ్లి అయ్యిందా???కాలేదా????అడుగుతున్నాడు?

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
21-07-2020 7:23 am

“u0c2au0c46u0c33u0c4du0c32u0c3f”,”u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c41u0c21u0c41 u0c24u0c28 u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c07u0c1au0c4du0c1au0c3f u0c28u0c3eu0c15u0c41 u0c2au0c46u0c33u0c4du0c32u0c3f u0c05u0c2fu0c4du0c2fu0c3fu0c02u0c26u0c3e u0c15u0c3eu0c32u0c47u0c26u0c3e u0c05u0c21u0c41u0c17u0c41u0c24u0c41u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c21u0c41?”

TeamRVA
TeamRVA
Admin
21-07-2020 7:23 am

1 , 2,7

Related Discussions