7వ రాశి భావాధిపతి ని తీసుకోవాల 7వ రాశి లో గ్రహాన్ని తీసుకోవాలా? పెళ్లి

horoscope lo 7th house marriage di kada sir… … aithe 7th house bhavadipathi ni tesukovala leka 7th house loni grahanni tesukovala … … ? marriage and vache wife gurinchi cheppadaniki

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-05-2020 7:12 am

Signification ni tesukovali.

Related Discussions