జాతకుడు తన జాతకం ఇచ్చి నాకు పెళ్లి అయ్యిందా కాలేదా అడుగుతున్నాడు?

ఒక జాతకుడు తన జాతకం ఇచ్చి నాకు పెళ్లి అయ్యిందా???కాలేదా????అడుగుతున్నాడు?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions