నా పుట్టిన రోజు సమయం తెలుసుకోవడం ఎలా?

నా పుట్టిన రోజు ,సమయం ఏమి తెలియవు. తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించాను, కొన్ని ఆధారాలు దొరికాయి అంతే… నా పుట్టిన రోజు,సమయం తెలుసుకోవడం ఎలా??
దయచేసి reply ఇవ్వగలరు… 🙏🏼

1.సోమవారం 
2.మధ్యాహ్నం 12pm tp 2pm
3.june/july
4.1993/1994
5.తొలి ఏకాదశి సమయంలో… ముందో వెనకో తెలియదు.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Rajabbapuu
Rajabbapuu(@ajar-raaz123)
16-02-2023 4:16 pm

నా పుట్టిన రోజు ,సమయం ఏమి తెలియవు. తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించాను, కొన్ని ఆధారాలు దొరికాయి అంతే… నా పుట్టిన రోజు,సమయం తెలుసుకోవడం ఎలా??
దయచేసి reply ఇవ్వగలరు…

1.సోమవారం 
2.మధ్యాహ్నం 12pm tp 2pm
3.june/july
4.1993/1994
5.తొలి ఏకాదశి సమయంలో… ముందో వెనకో తెలియదు.

Rajabbapuu
Rajabbapuu(@ajar-raaz123)
17-02-2023 12:59 am

నేను అడిగినప్పుడు సమయం…
16/02/2023… (1+6+0+2+2+0+2+3= 16)
Time: 16:16 (4pm 16min.)
As per numerology…. 16 repeated so many times… Means… 1+6= 7 stands for Ketu…
May I consider this Ketu planner is the ruling for that time…???

Im trying to find out my d.o.b since 3+years…
But I dont find any method like BTR, first time I find this video…

Kindly calculate my d.o.b and time… Please...

Related Discussions