వృచికంలో శుక్ర, కుజుడు, కేతు ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది?

guruvugariki namaskaramulu naku vurchikamlo sukra,kujudu,kethu vunaru ela vuntundi

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 7:53 am

usually, it will give emotional or attachment breaks, When you detach then situations will come in your favor.

Related Discussions