శని నీచ భంగం అవుతుందా?

Kumbha lagnam ki, sani mesham lo, kujudu tula lo, sukrudu(sani uchasthiti asipati) kumbham(lagnam) lo, sani neecha bhangam avtundi? Sani mahadasa ela untundi?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions