శుక్రుడు మేషరాశిలో ఉంటే యోగించాడా?

sir sukrudu mesha rasi lo vunte yoginchada

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 9:29 am

It depends on lagna

Related Discussions