చదువు పైన ఆసక్తి, గుర్తుంచుకొనే, అర్ధం చేసుకొనే శక్తి ఎలావుంటుంది?

chadhuvu paiana aasakthi vuntundha ledha, gurthunchukone sakthi, ardham chesukone sakthi baguntundha ledhaaa..? ani telusukovadam ela sir. vetini pariseelinchali jathakamlo … … .

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
08-03-2022 12:34 pm

“u0c1au0c26u0c41u0c35u0c41 u0c2au0c48u0c28 intrest, memory, u0c05u0c30u0c4du0c27u0c02 u0c1au0c47u0c38u0c41u0c15u0c4au0c28u0c47 u0c36u0c15u0c4du0c24u0c3f u0c0eu0c32u0c3eu0c35u0c41u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”,”u0c1au0c26u0c41u0c35u0c41 u0c2au0c48u0c28 u0c06u0c38u0c15u0c4du0c24u0c3f, u0c17u0c41u0c30u0c4du0c24u0c41u0c02u0c1au0c41u0c15u0c4au0c28u0c47, u0c05u0c30u0c4du0c27u0c02 u0c1au0c47u0c38u0c41u0c15u0c4au0c28u0c47 u0c36u0c15u0c4du0c24u0c3f u0c0eu0c32u0c3eu0c35u0c41u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
08-03-2022 12:46 pm

“1036” “Sunell” id=”3515″ number=”1 @”Sunell”#p3515 answered

1bXlWynDAuE

https://www.youtube.com/watch?v=1bXlWynDAuE

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:44 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions