గోచారం, గ్రహ స్థితి ఎక్కడ వుందని ఎలా తెలుస్తుంది?

గ్రహ స్థితి ఎక్కడ వుందని ఎలా తెలుస్తుంది?

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-04-2020 3:35 pm

“u0c17u0c4bu0c1au0c3eu0c30u0c02″,”u0c17u0c4bu0c1au0c3eu0c30u0c02, u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c25u0c3fu0c24u0c3f u0c0eu0c15u0c4du0c15u0c21 u0c35u0c41u0c02u0c26u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
27-04-2020 3:35 pm

“u0c17u0c4bu0c1au0c3eu0c30u0c02″,”u0c17u0c4bu0c1au0c3eu0c30u0c02, u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c38u0c4du0c25u0c3fu0c24u0c3f u0c0eu0c15u0c4du0c15u0c21 u0c35u0c41u0c02u0c26u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
27-04-2020 3:35 pm

2 , 2,7

Vinod
Vinod
27-04-2020 3:35 pm

2 , 2,7

Related Discussions