పిత్రుదోషం ఉంటే రవి దశ లొ శని అంతర్దశలో వివాహం నిర్ణయించవచ్చా?

అబ్బాయికి పిత్రుదోషం ఉంటే రవి దశ లొ శని అంతర్దశలో వివాహం నిర్ణయించవచ్చా గురువు గారు

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
13-07-2021 10:32 am

2 , 2,7,28

Vinod
Vinod
13-07-2021 10:33 am

“1124” “MadhuDorni” id=”3849″ number=”1 @”MadhuDorni”#p3849 దానికి దీనికి సంబంధం లేదు

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
14-07-2021 8:59 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions