ద్విగ్రహ, త్రి గ్రహ కలయిక ఫలితాలు ఎలా చెప్పాలి?

“939””Vinod” id=”3287″ number=”4″”Vinod @Vinod#3287thank you sir we are waiting … …
2 grahaalu, 3 grahaalu combination cheppa galaru sir

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
15-07-2021 8:34 am

{“title”:”u0c15u0c41u0c1cu0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c35u0c41u0c28u0c4du0c28u0c3e u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41u0c24u0c4b u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c21u0c41 u0c15u0c32u0c38u0c3fu0c35u0c41u0c02u0c1fu0c47 u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c35u0c41u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3e u0c32u0c47u0c26u0c3e”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/939-“,”toNew”:false}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2021 8:37 am

2,7,28 , 2,7,18

Vinod
Vinod
15-07-2021 8:39 am

“1130” “Shravanreddy” id=”3403″ number=”1 @”Shravanreddy”#p3403 సారావళి గ్రంథంలో ద్విగ్రహ, త్రి గ్రహ యోగాలు ఉన్నాయి. గ్రహాలు ఎక్కువగా కలిసినప్పుడు Astrologers ఫలితాలు చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడతారు. మనకి ఉన్న progressive aspects సహాయంతో మరియు Star Lord & Signification సహాయంతో ఫలితాలని చాలా బాగా చెప్పవచ్చు.

Related Discussions