పరివర్తనం ఉన్నప్పుడు నీచభంగం అవుతుందా?

Sir parivartana yoga vunapudu

Nicham lo vuna Graham

Nicha bangam avutundha *yas & no

Jupiter in 9th house Makara Rashi satran in 11house.mina rashi * Taurus ascendant

Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod

“1140” “Karthik” id=”3945″ number=”1 @”Karthik”#p3945 No

Related Discussions