మకర లగ్నానికి శని బుధ నక్షత్రం లో వక్రి

Makara lagnam ki sani vakri ga unthu ucha patina bhuda nakshatrm lo unadu positive resultesthada negative result esthada

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 6:31 am

“1161” “Srinivasu” id=”3998″ number=”1 @”Srinivasu”#p3998 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2022 6:45 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions