పితృ దోషం పరిహారాలు చెప్పండి ✅

Sir, Pitru dosham mana horoscope lo unte adhi mana pillalaki vastundi ani antunnaru . Ala avvakudadu ante em cheyali sir?

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-09-2021 6:09 am

“1504” “Gbhai” id=”38064″ number=”1 @”Gbhai”#p38064 అందులోని వాత్సవాల గురించి కొంచెం సేపు పక్కన పెడితే మీరు పరిహారాలు అడుగుతున్నారు అంతేనా?

TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-09-2021 7:22 am

“1504” “Gbhai” id=”38109″ number=”5 @”Gbhai”#p38109 go through this dicussion, it is about remedies “52” “Vinod” id=”174″ number=”2 @”Vinod”#p174

> “52” “Vinod” id=”174″ number=”2 @”Vinod”#p174 If i had an opportunity to fix things i would have become God. Astrology is a tool to read, we cant change or modify anything Never fully rely on astrology for any answer. This is a spiritual knowledge that can only be realized subconsciously. I never prophesise, but honestly admit that astrology can never predict but only can provide tendencies about life. It is just a Road Sign that warns about the forthcoming dangers, and it lies up to the concerned person to notice it and have a smooth ride, or totally ignore it to go with the flow. Now don’t post your birth details and ask me for remedies.
>
> We do not recommend any remedies like : pooja, parihar, mantra, yantra, stones, etc…

TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-09-2021 7:23 am

2,7,28 , 2,7,15,28

TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-09-2021 7:29 am

“u0c2au0c3fu0c24u0c43 u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c2eu0c28 u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02u0c32u0c4b u0c32u0c4b u0c09u0c02u0c1fu0c47 u0c05u0c26u0c3f u0c2eu0c28 u0c2au0c3fu0c32u0c4du0c32u0c32u0c15u0c41 u0c35u0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3e?”,”u0c2au0c3fu0c24u0c43 u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c2au0c30u0c3fu0c39u0c3eu0c30u0c3eu0c32u0c41 u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c02u0c21u0c3f”

TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-09-2021 8:35 am

{“targetDiscussionId”:1505,”targetDiscussionTitle”:”how to check the degree of pitru dosha in chart?”,”count”:1,”number”:1,”originalPostId”:38113}

Related Discussions