శుభ షష్టాష్టక లగ్నాలకు వివాహం ఎలా ఉంటుంది?

If Girls lagna is vrishabha and boy’s lagna is thula , both the lagna lords are sukra, but this lagnas form sashtashtakam , in such cases when same lagnadhipati is same is marraige recomendable or not?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
25-06-2022 8:35 am

“1530” “VaishnaviP” id=”38604″ number=”1 @”VaishnaviP”#p38604 వివాహ పొంతనలో ఇది ఒక విషయం మాత్రమే, అయితే ఈ ఒక్క విషయం తోనే వివాహ పొంతన అంతా చూసినట్టు కాదు అందుకే ఈ వీడియోలో వివాహ పొంతన గురించి పూర్తిగా తెలియజేశాను చూడండి

I6naCaCwbHc” list=”PLvmzzcGHiU3SfDXLV3hAxZpI1nNSbUF9M” t=”4936

https://youtu.be/I6naCaCwbHc?list=PLvmzzcGHiU3SfDXLV3hAxZpI1nNSbUF9M&t=4936

Related Discussions