Rahu on ketu Nakshatram and ketu on rahu nakshatram.