శని పాపగ్రహం కదా మకర కుంభ లగ్నల కి ఎలా యోగిఇస్తాడు?

Shani …makara kumbha lagnaalaki , lagna dhanaadhi pathi ,lagna vyayaadhipathi kadaa mari ee lagnaalaki kudaa Shani malific effects istaadaa.??

Makara lagnaani ki dhanaadhi pathi kudaa kadaa mari ee lagnam vaallaki life antaa struggling tappadaa

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 6:18 am

“1621” “MadhuD” id=”44640″ number=”1 @”MadhuD”#p44640 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

QnGY_0FC45E

https://www.youtube.com/watch?v=QnGY_0FC45E

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

2,7,37 , 2,7,15,37

Related Discussions