శని పాపగ్రహం కదా మకర కుంభ లగ్నల కి ఎలా యోగిఇస్తాడు? ✅

Shani …makara kumbha lagnaalaki , lagna dhanaadhi pathi ,lagna vyayaadhipathi kadaa mari ee lagnaalaki kudaa Shani malific effects istaadaa.??

Makara lagnaani ki dhanaadhi pathi kudaa kadaa mari ee lagnam vaallaki life antaa struggling tappadaa

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 6:18 am

“1621” “MadhuD” id=”44640″ number=”1 @”MadhuD”#p44640 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

QnGY_0FC45E https://www.youtube.com/watch?v=QnGY_0FC45E https://www.youtube.com/watch?v=QnGY_0FC45E

TeamRVA
TeamRVA
30-06-2022 7:31 am

2,7,37 , 2,7,15,37

Related Discussions