పాపగ్రహం పాప స్థానములో ఉంటే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి? graha balam ✅

Papagraham papastanamulo unte phalitalu Ela untay vivarinchgalaru

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
22-02-2022 9:46 pm

35 , 2,7

Vinod
Vinod
11-03-2022 8:36 am

“1685” “Sst” id=”46671″ number=”1 @”Sst”#p46671 answered

EF0SjSbezNk https://www.youtube.com/watch?v=EF0SjSbezNk https://www.youtube.com/watch?v=EF0SjSbezNk

TeamRVA
TeamRVA
Admin
26-06-2022 11:45 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions