బుధ రాహువులు కలిసి 12లో ఉన్నారు విదేశాల్లో స్థిర నివాసం ఉంటుందా?

Rahu is placed in 12th house along with bhuda graha. I would like to settle in abroad. What are the chances

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 7:27 am

2,4 , 2,7,44

Vinod
Vinod
09-03-2022 7:59 am

“1693” “Dilip1″ id=”47312” number=”1 @”Dilip1″#p47312 answered

JZ_EzgwpqLY

https://www.youtube.com/watch?v=JZ_EzgwpqLY

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-03-2022 8:07 am

“u0c2cu0c41u0c27 u0c30u0c3eu0c39u0c41u0c35u0c41u0c32u0c41 u0c15u0c32u0c3fu0c38u0c3f 12u0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c30u0c41 u0c35u0c3fu0c26u0c47u0c36u0c3eu0c32u0c4du0c32u0c4b u0c38u0c4du0c25u0c3fu0c30 u0c28u0c3fu0c35u0c3eu0c38u0c02 u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”,”u0c2cu0c41u0c27 u0c30u0c3eu0c39u0c41u0c35u0c41u0c32u0c41 u0c15u0c32u0c3fu0c38u0c3f 12u0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c30u0c41 u0c35u0c3fu0c26u0c47u0c36u0c3eu0c32u0c4du0c32u0c4b u0c38u0c4du0c25u0c3fu0c30 u0c28u0c3fu0c35u0c3eu0c38u0c02 u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:45 am

2,7,44 , 2,7,15,44

Related Discussions