రాహు కేతువుల సెట్టింగ్స్ TRUE / MEAN position setting కావాలి

రాహు కేతువుల సెట్టింగ్స్ TRUE / MEAN position కూడా పెడితే కస్పల్ ఇంటర్లింక్ థియరీ కూడా RVA site లో కవర్ చేసినట్లు అవుతుంది కదా!?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
RaviKumarB
RaviKumarB
23-10-2021 5:50 pm

“1531” “RaviKumarB” id=”38657″ number=”2 @”RaviKumarB”#p38657 రాహు కేతువుల సెట్టింగ్స్ TRUE / MEAN position కూడా పెడితే కస్పల్ ఇంటర్లింక్ థియరీ కూడా RVA site లో కవర్ చేసినట్లు అవుతుంది కదా!?

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-10-2021 7:28 am

“1531” “RaviKumarB” id=”38734″ number=”5 @”RaviKumarB”#p38734 we will add this ✅

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-03-2022 6:36 am

16 , 7,12,13

Related Discussions