కర్కాటక లగ్నానికి దశమంలో శని చంద్ర గురువులు

Sir, dharma karmadhipathi yogam, cancer ascendant ki debilitated Saturn moon and Jupiter tho 10 th house lo form ayyindi. Mari results favourable or unfavourable?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-03-2022 8:24 am

“1577” “ArunaP” id=”43960″ number=”2 @”ArunaP”#p43960 answered

9NggsScM51Y

https://www.youtube.com/watch?v=9NggsScM51Y

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
18-03-2022 6:22 am

{“count”:3,”titles”: “u0c15u0c30u0c4du0c15u0c3eu0c1fu0c15 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c36u0c28u0c3f u0c1au0c02u0c26u0c4du0c30 u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41u0c32u0c41” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:44 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions