ఒకే గ్రహం natal లోను progression లోను అనుకూల aspect form చేసింది ✅

కర్కాటక లగ్నం, progressive 10th house train with Natal sun and at the same time progressive sun sextile with Natal 10th house double aspect. sun దనాధి పతి కాబట్టి జాబ్ రావొచ్చు r తండ్రి తరపు ఆస్తులు రావచ్చు అని అనుకోవచ్చా. Double aspect కదా ఎలా చూడాలి.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-06-2022 12:36 pm

“1737” “Anuvendra” id=”50051″ number=”1 @”Anuvendra”#p50051 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

sD5_jFAmIt4

https://www.youtube.com/watch?v=sD5_jFAmIt4

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
24-06-2022 3:43 pm

3,7 , 3,7,15

Related Discussions