ఒకే గ్రహం natal లోను progression లోను అనుకూల aspect form చేసింది

కర్కాటక లగ్నం, progressive 10th house train with Natal sun and at the same time progressive sun sextile with Natal 10th house double aspect. sun దనాధి పతి కాబట్టి జాబ్ రావొచ్చు r తండ్రి తరపు ఆస్తులు రావచ్చు అని అనుకోవచ్చా. Double aspect కదా ఎలా చూడాలి.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-06-2022 12:36 pm

“1737” “Anuvendra” id=”50051″ number=”1 @”Anuvendra”#p50051 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

sD5_jFAmIt4

https://www.youtube.com/watch?v=sD5_jFAmIt4

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2022 3:43 pm

3,7 , 3,7,15

Related Discussions