మిథున లగ్నం, 9 లో గురువు వక్రం స్వనక్షత్రం, కేతు. ఏ ఫలితం ఇస్తుంది?

మిథున లగ్నం లో 9వ house గురువు వక్రంఓన్ నక్షత్రం +కేతు ఏ ఫలితం ఇస్తూoది??

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:36 am

2,26,45 , 2,7,26

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:41 am

“u0c2eu0c3fu0c25u0c41u0c28 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c32u0c4b 9u0c35 house u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c02 u0c13u0c28u0c4d u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02 +u0c15u0c47u0c24u0c41 u0c0f u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 u0c07u0c38u0c4du0c24u0c42ou0c26u0c3f??”,”u0c2eu0c3fu0c25u0c41u0c28 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02, 9 u0c32u0c4b u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c02 u0c38u0c4du0c35u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02, u0c15u0c47u0c24u0c41. u0c0f u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 u0c07u0c38u0c4du0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Related Discussions