కోరుకునది అవుతుందో లేదో అని KP జ్యోతిష్యం లో ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?

కోరుకునది అవుతుందో లేదో అని kp జ్యోతిష్యం లో ఎలా తెలుసుకోవచ్చు

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-07-2022 9:11 pm

“1794” “Aditya” id=”58595″ number=”1 @”Aditya”#p58595 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

sJNsYEBEHlw

https://www.youtube.com/watch?v=sJNsYEBEHlw

Related Discussions