ఒక గ్రహం ఒక్కో అయనాంశలో ఒక్కో విధంగా ఉంటే దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి?

Mars in tula rasi at 00:00:38. In kp new ayanamsa. Mars in kanya rasi at 29:55:29 in lahari ayanamsa .marriage compatibility lo ayanamsa edichudli?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions