ఒక గ్రహం ఒక్కో అయనాంశలో ఒక్కో విధంగా ఉంటే దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి?