లగ్నానికి పాపి అయిన గ్రహం స్వనక్షత్రంలో వక్రిస్తే శుభ/పాప ఫలితం ఇస్తుందా?

If the retrograded lord is in positional status, own star, and is malefic fir the lagna, then will it add positivity to the chart??

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-06-2022 12:19 pm

“1853” “GuestUser” id=”69163″ number=”1 @”GuestUser”#p69163 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను RekdDWIaGhA

https://www.youtube.com/watch?v=RekdDWIaGhA

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2022 3:43 pm

2,7 , 2,7,15

Related Discussions