గ్రహాలు అష్టమంలో ఉంటూ తొమ్మిదో భావంలో ఉన్నారు ఎలా చూడాలి? ✅