గ్రహాలు అష్టమంలో ఉంటూ తొమ్మిదో భావంలో ఉన్నారు ఎలా చూడాలి?

Sir mesha lagnam ki sun mars 8house lo vuntu 9th bhavamlo vunnaru ela chudali sir

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
05-03-2022 10:26 am

@Satya answered

Related Discussions