వక్రించిన గ్రహం యొక్క నక్షత్ర నాథుడు కూడా వక్రించాడు

My ascendent is gemini.my natal chart venus retrograde in 7th house of poorvashada nakshatra.After 5days of my birth the planet in direct motion how can I predict my venus mahadasha it spoils 7th bhava or not

12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
10-07-2022 8:16 pm

“1883” “TharunShah” id=”74952″ number=”2 @”TharunShah”#p74952

> “1870” “TeamRVA” id=”72934″ number=”5 @”TeamRVA”#p72934 We have planned to answer 120 pending questions on the 15th and your question is one of them.
>
> https://ask.rahasyavedicastrology.com/d/494/1 TeamRVA https://ask.rahasyavedicastrology.com/d/494/1 some times it will take 4 – 8 weeks to reply. once you start any discussion do wait, your patience is greatly appreciated!

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 4:33 pm

“Retrograde planet nakshatra planet is also retrograde planet ?”,”u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3fu0c28 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c2fu0c4au0c15u0c4du0c15 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30 u0c28u0c3eu0c25u0c41u0c21u0c41 u0c15u0c42u0c21u0c3e u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3eu0c21u0c41″

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 4:33 pm

2,5,26,27,43 , 2,7,26

Vinod
Vinod
15-07-2022 4:37 pm

“1883” “TharunS” id=”74269″ number=”1 @”TharunS”#p74269 వక్రత్వం గురించి అనేక సార్లు నేను చెప్పాను. ఇక్కడ శుక్రుడు 30 రోజుల్లోపు రుజుమార్గం వెళ్లడం వల్ల వక్రత్వ దోషంలేదు అలాగే శుక్రుడు స్వనక్షత్రం లో వక్రించిన 30 రోజుల్లోపు అదే నక్షత్రం లో ఉన్నా కూడా దోషం ఉండదు.

Vinod
Vinod
16-07-2022 7:01 am

ఈ మధ్యన వచ్చిన చాలా ప్రశ్నలు వక్రత్వం గురించి ఉన్నాయి అయితే దీని గురించి మేము ఒక article రాస్తము దాని నుంచి మీరు మీ యొక్క జాతకం లో గ్రహాల వక్రత్వాలను మరింత లోతుగా పరిశీలించవచ్చు

RamPrasadP
RamPrasadP(@RamPrasadP)
16-07-2022 5:25 pm

That would be of great help🙏🙏

Related Discussions