జాతక చక్రం లో మకర లగ్నం వచ్చినపుడు లగ్నం నుంచి లెక్కపెట్టాల ?

జాతక చక్రం లో మకర లగ్నం వచ్చినపుడు లగ్నం నుంచి లెక్కపెట్టాల తెలియచేయగలరు

QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho https://www.youtube.com/watch?v=QJwrmIoi_Ho

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 10:18 am

Yes, Count from the Lagna

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:18 am

Yes, Count from the Lagna

Related Discussions