లగ్న షస్టఅష్టకాలు అయితే వివాహం చేయవచ్చా ?

Namaste sir, lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha please clarify my doubt sir.

Subscribe
Notify of
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 10:23 am

“Marriage”,”lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha ?”

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:23 am

“Marriage”,”lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha ?”

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:27 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:27 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:27 am

“Marriage”,”u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c37u0c38u0c4du0c1fu0c05u0c37u0c4du0c1fu0c15u0c3eu0c32u0c41 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39u0c02 u0c1au0c47u0c2fu0c35u0c1au0c4du0c1au0c3e ?”

Vinod
Vinod
12-05-2020 10:27 am

“Marriage”,”u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c37u0c38u0c4du0c1fu0c05u0c37u0c4du0c1fu0c15u0c3eu0c32u0c41 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39u0c02 u0c1au0c47u0c2fu0c35u0c1au0c4du0c1au0c3e ?”

Vinod
Vinod
12-05-2020 11:08 am

{“count”:2,”titles”: “lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha ?” }

Vinod
Vinod
12-05-2020 11:08 am

{“count”:2,”titles”: “lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha ?” }

Vinod
Vinod
13-05-2020 7:22 am

what are other parameters you are considering ?

Vinod
Vinod
13-05-2020 7:22 am

what are other parameters you are considering ?

Related Discussions