లగ్న షస్టఅష్టకాలు అయితే వివాహం చేయవచ్చా?

Namaste sir, lagna shasta ashtakalu aithe marriage cheyavachha please clarify my doubt sir.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
13-05-2020 7:22 am

What other parameters are you considering?

Related Discussions