గ్రహ దృష్టులను చూసేటప్పుడు శుభగ్రహం, పాపగ్రహం అని చూడాలా ?

namaste sir … … గ్రహ దృష్టులను చూసేటప్పుడు శుభగ్రహం ,పాపగ్రహం అని చూడాలా? లేక ఆలగ్నానికి శుభుడు చూస్తున్నాడని లేక పాపి చూస్తున్నాడని చూడాలా? దయచేసి తెలుపగలరు … … … … … … ..మీ video గ్రహాలు,రాశులు వివరణ class లో ఒక రాజు ; రాజ్యాన్ని సమన్వయం చేస్తూ వివరించిన విదానం చాలా బాగుంది..thank you … … .👍👍👍👍👍

doPGLsK931E https://www.youtube.com/watch?v=doPGLsK931E https://www.youtube.com/watch?v=doPGLsK931E

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
14-05-2020 10:14 am

“u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c26u0c43u0c37u0c4du0c1fu0c41u0c32u0c28u0c41 u0c1au0c42u0c38u0c47u0c1fu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c36u0c41u0c2du0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 ,u0c2au0c3eu0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c05u0c28u0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e ?”,”u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c26u0c43u0c37u0c4du0c1fu0c41u0c32u0c28u0c41 u0c1au0c42u0c38u0c47u0c1fu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c36u0c41u0c2du0c17u0c4du0c30u0c39u0c02, u0c2au0c3eu0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c05u0c28u0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e ?”

Vinod
Vinod
14-05-2020 10:14 am

“u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c26u0c43u0c37u0c4du0c1fu0c41u0c32u0c28u0c41 u0c1au0c42u0c38u0c47u0c1fu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c36u0c41u0c2du0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 ,u0c2au0c3eu0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c05u0c28u0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e ?”,”u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c26u0c43u0c37u0c4du0c1fu0c41u0c32u0c28u0c41 u0c1au0c42u0c38u0c47u0c1fu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c36u0c41u0c2du0c17u0c4du0c30u0c39u0c02, u0c2au0c3eu0c2au0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c05u0c28u0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e ?”

Vinod
Vinod
14-05-2020 10:15 am

Broad question. Aspect or Dristri is second priority. I will give preferance for angle between 2 planets. Lagnaniki 1.5.9 lords spects, lagna shubula aspects manchidi. Naturual benefices aspect also good. If he is not benefice for lagna then we can get negative results. Even benefice aspects. Which is natural malefic can chances to give negative results also. So observe both sides.

Vinod
Vinod
14-05-2020 10:15 am

Broad question. Aspect or Dristri is second priority. I will give preferance for angle between 2 planets. Lagnaniki 1.5.9 lords spects, lagna shubula aspects manchidi. Naturual benefices aspect also good. If he is not benefice for lagna then we can get negative results. Even benefice aspects. Which is natural malefic can chances to give negative results also. So observe both sides.

Related Discussions