కన్య లగ్నానికి , లగ్నంలో రవి , బుధులు ఉంటె అది భద్ర యోగమా లేక బుధాదిత్య యోగమా ?

సర్! కన్య లగ్నానికి , లగ్నంలో రవి , బుధులు ఉంటె అది భద్ర యోగమా లేక బుధాదిత్య యోగమా ? లేక రెండు యోగాలుగా పరిగణించాలా ? కన్యాలగ్నానికి రవి వ్యయాధిపతి కదా , యోగ ఫలం ఉంటుందా ?

hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 8:50 am

Both Yogas will be applied, 12th lordship not a problem when yoga is formed.

Vinod
Vinod
17-05-2020 8:50 am

Both Yogas will be applied, 12th lordship not a problem when yoga is formed.

Related Discussions