6వ స్థానం మరియు 8వ స్థానం వ్యాధి కి తేడా ఏంటి?

6 va stanam diseaseski 8va stanam diseases ki difference enti

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-05-2020 6:50 am

6 is disease but 8th is about condition and sudden & unexpected things

Related Discussions