జాతకం రాశిని బట్టి చూడాలా లేక లగ్నాని బట్టి చూడాలా?

sir jathkam raasi ni batti chudala leka lagnani batti chudala? naa raasi dhanu raasi , naa lagnam vrushika lagnam

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
21-10-2020 7:19 pm

“lagnam or raasi”,”u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c30u0c3eu0c38u0c3fu0c28u0c3f u0c2cu0c1fu0c4du0c1fu0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e u0c32u0c47u0c15 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3f u0c2cu0c1fu0c4du0c1fu0c3f u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
21-10-2020 7:19 pm

2 , 1,7

Related Discussions