జాతకం పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకే చెప్పాలా?

Jathakam evening and night chepte adhi sariga jarugavaaa?. Ala ani chalamandhi anukuntunnaaru … … .. Cheppandi sir

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
06-03-2022 6:05 am

“807” “Sunell” id=”2655″ number=”1 @”Sunell”#p2655 answered

8q7sY8zPPd8

https://youtu.be/8q7sY8zPPd8

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
06-03-2022 7:01 am

1,7 , 1,7,15

Related Discussions