1,5,9 సస్థానాధిపతులు సహజ పాపులు ఐతే వాళ్ళు సములా లేక శుభులా?

1 5 9 House ki lords sahaja papulu aitey neutral avuthara ? Subulu avuthara?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 11:57 am

2 , 2,7

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:01 pm

“Subulu papulu”,”1,5,9 u0c38u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c41u0c32u0c41 u0c38u0c39u0c1c u0c2au0c3eu0c2au0c41u0c32u0c41 u0c10u0c24u0c47 u0c35u0c3eu0c33u0c4du0c33u0c41 u0c38u0c2eu0c41u0c32u0c3e u0c32u0c47u0c15 u0c36u0c41u0c2du0c41u0c32u0c3e?”

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:06 pm

ప్రతి లగ్నానికి శుభులు పాపులు సమానంగా ఉంటారు, వాళ్ళు సహజంగా పాపులు అయినప్పటికీ ఆలగ్నానికి శుభులు యోగకారకులు అవుతారు.

Related Discussions