గ్రహాల యొక్క స్పుటం తెలుసుకొను విధానం వివరించండి

సర్ నమస్కరం, నాకు ఒకవిషయం తెలుసుకోవాలని ఉన్నది గ్రహాల యొక్కస్పటం లేదా స్పుటం తెలుసుకొను విధానం మీరు వివరించితే బాగుంటుంది సర్

ప్లీస్ నాకు రిప్లయ్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
31-03-2021 4:52 pm

“965” “ApplicationUse” id=”3313″ number=”1″ “ApplicationUse @ApplicationUse#3313 మీరు RVA Software page లో కి వెళ్లి మీ యొక్క జన్మ వివరాలను నింపితే అప్పుడు మీకు మీ యొక్క జాతక చక్రం వస్తుంది

RVA Software

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

మీకు కావలసిన సమాచారం దొరికిందని భావిస్తున్నాను :

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-04-2021 5:28 pm

{“title”:”u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c32u0c4b u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39 u0c38u0c2eu0c2fu0c02 u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4au0c28u0c47 u0c35u0c3fu0c27u0c3eu0c28u0c2eu0c41 u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c17u0c32u0c30u0c41″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/968-“,”toNew”:true}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
16-05-2022 11:08 am

2,7,26 , 1,7

Related Discussions