గ్రహాల యొక్క స్పుటం తెలుసుకొను విధానం వివరించండి

సర్ నమస్కరం, నాకు ఒకవిషయం తెలుసుకోవాలని ఉన్నది గ్రహాల యొక్క స్పటం లేదా స్పుటం తెలుసుకొను విధానం మీరు వివరించితే బాగుంటుంది సర్

ప్లీస్ నాకు రిప్లయ్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
31-03-2021 4:52 pm

“965” “ApplicationUse” id=”3313″ number=”1″ “ApplicationUse @ApplicationUse#3313 మీరు RVA Software page లో కి వెళ్లి మీ యొక్క జన్మ వివరాలను నింపితే అప్పుడు మీకు మీ యొక్క జాతక చక్రం వస్తుంది

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/ https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

మీకు కావలసిన సమాచారం దొరికిందని భావిస్తున్నాను :

TeamRVA
TeamRVA
Admin
01-04-2021 5:28 pm

{“title”:”u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c32u0c4b u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39 u0c38u0c2eu0c2fu0c02 u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4au0c28u0c47 u0c35u0c3fu0c27u0c3eu0c28u0c2eu0c41 u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c17u0c32u0c30u0c41″,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/968-“,”toNew”:true}

TeamRVA
TeamRVA
Admin
16-05-2022 11:08 am

2,7,26 , 1,7

Related Discussions