అస్తంగతం వలన గ్రహానికి బలం పెరుగునా?

Konni YouTube channels lo… … .astangatvam avatam ayina grahala power ekuva ani chepthunaru good result antunar … … .yedi nammali

QWXOsMybl5w” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=QWXOsMybl5w&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=39 https://www.youtube.com/watch?v=QWXOsMybl5w&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=39

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-04-2021 9:18 am

2 , 2,7,26

Vinod
Vinod
01-04-2021 9:25 am

“966” “Kharaharipriya” id=”3316″ number=”1″ “Kharaharipriya @Kharaharipriya#3316 అస్తంగతం ఏర్పడిన 1000 charts ను పరిశీలిస్తే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 4:27 am

{“count”:2,”titles”: “Combustion” }

Vinod
Vinod
02-03-2022 9:20 am

2,7,15,26 , 2,7,28

Related Discussions