జాతకం లో వివాహ సమయం తెలుసుకొనే విధానము చెప్పగలరు

నమస్కరం సర్జా, తకం లో వివాహ సమయం కచ్చితంగా తెలుసుకొనే విధానము చెప్పగలరు. పరాశర మహర్షి వారు మరియు kp ఆస్ట్రాలజీ లోను వివాహం యొక్క సమయం తెలుసుకొను పద్ధతి ఉన్నది అని తెలుసు కానీ నాకు ఎక్కడ ఆ వివరాలు దొరకడం లేదు సర్

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
01-04-2021 5:28 pm

{“title”:”u0c17u0c4du0c30u0c39u0c3eu0c32 u0c2fu0c4au0c15u0c4du0c15 u0c38u0c4du0c2au0c41u0c1fu0c02 u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4au0c28u0c41 u0c35u0c3fu0c27u0c3eu0c28u0c02 u0c35u0c3fu0c35u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c02u0c21u0c3f”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/965-“,”toNew”:false}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
01-04-2021 5:28 pm

2,7,26 , 1

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
02-04-2021 6:53 am

You can learn from these playlists

sdYbvIep4sQ” list=”PLvmzzcGHiU3RehWakQMnRJWwllBrFj9L_

https://www.youtube.com/watch?v=sdYbvIep4sQ&list=PLvmzzcGHiU3RehWakQMnRJWwllBrFj9L_

Marriage Prediction in KP Astrology | KP Horary

8y_xUXwD5wA” list=”PLvmzzcGHiU3QY8CIOCrvCscMZ1KycZ2aw

https://www.youtube.com/watch?v=8y_xUXwD5wA&list=PLvmzzcGHiU3QY8CIOCrvCscMZ1KycZ2aw

want to learn from basics? start learning from ep0. ep1, ep2 … … etc

4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

Astrology is not a proven science or an exact method of seeing everything in your life. It’s a spiritual guidance that one may or may not accept. There is nothing definite in astrology and nothing can ever be predicted 100%, Never fully rely on astrology for any answer. This is a spiritual knowledge that can only be realized subconsciously. we never prophesise, but honestly admit that astrology can never predict but only can provide tendencies about life. It is just a Road Sign that warns about the forthcoming dangers, and it lies up to the concerned person to notice it and have a smooth ride, or totally ignore it to go with the flow.

Related Discussions