మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే

YiBmrAYni08 https://www.youtube.com/watch?v=YiBmrAYni08 https://www.youtube.com/watch?v=YiBmrAYni08

ఒక్క విషయం Sir, మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే ఎక్కువ problems ఉంటాయి అయితే వృషభం నుండి కన్య మధ్య ఉంటే తక్కువ అన్నారు , నిజానికి రాహువును తల గా భావిస్తే , కేతువు ను సర్ప తోకలా భావిస్తే, వృషభం నుండి కన్య లో ఉన్న గ్రహాలను సర్పంలో ఉన్నట్లు మిగతా వైపు ఉన్న గ్రహాలను సర్పం వెలుపల వున్నట్లుగా భావన చేయాలి అన్నది సమంజసమేమో ! అంటే చిరంజీవి గారి జాతకంలో గ్రహాలన్నీ సర్పాలకు వెలుపలున్నాయి కాబట్టి ఆయన జాతకంలో కాలసర్ప దోషం లేదనేది నా అభిమతం ! ఇంకా మీ exoerience లో ఎలాంటి వి సర్ప దోషం తో బాధపడుతున్నారు తెలుపగలరు.

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-04-2020 4:43 am

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 ఒక్క విషయం Sir, మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే ఎక్కువ problems ఉంటాయి అయితే వృషభం నుండి కన్య మధ్య ఉంటే తక్కువ అన్నారు

OKAY


———————————

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 నిజానికి రాహువును తల గా భావిస్తే , కేతువు ను సర్ప తోకలా భావిస్తే, వృషభం నుండి కన్య లో ఉన్న గ్రహాలను సర్పంలో ఉన్నట్లు మిగతా వైపు ఉన్న గ్రహాలను సర్పం వెలుపల వున్నట్లుగా భావన చేయాలి అన్నది సమంజసమేమో !

Rahu transits towards Pisces. so the poison of the head influences from Aries to Libra if you imagine in motion. Hence your statement is not correct


—————————————–

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 అంటే చిరంజీవి గారి జాతకంలో గ్రహాలన్నీ సర్పాలకు వెలుపలున్నాయి కాబట్టి ఆయన జాతకంలో కాలసర్ప దోషం లేదనేది నా అభిమతం !

You also need to learn about exceptional cases.
where lagna formed ?
how strong is moon ?
where the rahu position ? like 2,10,11 ..etc you need to observe

Kalasarpa dosha or Yoga is not only the parameter to judge the horoscope.

i am marking this thread as closed. do not edit or delete comments. if any new doubts start making new comments

Vinod
Vinod
26-04-2020 4:43 am

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 ఒక్క విషయం Sir, మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే ఎక్కువ problems ఉంటాయి అయితే వృషభం నుండి కన్య మధ్య ఉంటే తక్కువ అన్నారు

OKAY


———————————

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 నిజానికి రాహువును తల గా భావిస్తే , కేతువు ను సర్ప తోకలా భావిస్తే, వృషభం నుండి కన్య లో ఉన్న గ్రహాలను సర్పంలో ఉన్నట్లు మిగతా వైపు ఉన్న గ్రహాలను సర్పం వెలుపల వున్నట్లుగా భావన చేయాలి అన్నది సమంజసమేమో !

Rahu transits towards Pisces. so the poison of the head influences from Aries to Libra if you imagine in motion. Hence your statement is not correct


—————————————–

> “97” “YTuser” id=”314″ number=”1″ “YTuser @YTuser#314 అంటే చిరంజీవి గారి జాతకంలో గ్రహాలన్నీ సర్పాలకు వెలుపలున్నాయి కాబట్టి ఆయన జాతకంలో కాలసర్ప దోషం లేదనేది నా అభిమతం !

You also need to learn about exceptional cases.
where lagna formed ?
how strong is moon ?
where the rahu position ? like 2,10,11 ..etc you need to observe

Kalasarpa dosha or Yoga is not only the parameter to judge the horoscope.

i am marking this thread as closed. do not edit or delete comments. if any new doubts start making new comments

Related Discussions