మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే

ఒక్క విషయం Sir, మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే ఎక్కువ problems ఉంటాయి అయితే వృషభం నుండి కన్య మధ్య ఉంటే తక్కువ అన్నారు , నిజానికి రాహువును తల గా భావిస్తే , కేతువు ను సర్ప తోకలా భావిస్తే, వృషభం నుండి కన్య లో ఉన్న గ్రహాలను సర్పంలో ఉన్నట్లు మిగతా వైపు ఉన్న గ్రహాలను సర్పం వెలుపల వున్నట్లుగా భావన చేయాలి అన్నది సమంజసమేమో ! అంటే చిరంజీవి గారి జాతకంలో గ్రహాలన్నీ సర్పాలకు వెలుపలున్నాయి కాబట్టి ఆయన జాతకంలో కాలసర్ప దోషం లేదనేది నా అభిమతం ! ఇంకా మీ exoerience లో ఎలాంటి వి సర్ప దోషం తో బాధపడుతున్నారు తెలుపగలరు.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
26-04-2020 4:43 am

ఒక్క విషయం Sir, మేషం రాహువు తులలో కేతువు ఉంటే మిగతా గ్రహాలు రేవతి నుండి వృశ్చికం లో ఉంటే ఎక్కువ problems ఉంటాయి అయితే వృషభం నుండి కన్య మధ్య ఉంటే తక్కువ అన్నారు

OKAY

———————————

నిజానికి రాహువును తల గా భావిస్తే , కేతువు ను సర్ప తోకలా భావిస్తే, వృషభం నుండి కన్య లో ఉన్న గ్రహాలను సర్పంలో ఉన్నట్లు మిగతా వైపు ఉన్న గ్రహాలను సర్పం వెలుపల వున్నట్లుగా భావన చేయాలి అన్నది సమంజసమేమో !

Rahu transits towards Pisces. so the poison of the head influences from Aries to Libra if you imagine in motion. Hence your statement is not correct

—————————————–

అంటే చిరంజీవి గారి జాతకంలో గ్రహాలన్నీ సర్పాలకు వెలుపలున్నాయి కాబట్టి ఆయన జాతకంలో కాలసర్ప దోషం లేదనేది నా అభిమతం !

You also need to learn about exceptional cases.
where lagna formed ?
how strong is moon ?
where the rahu position ? like 2,10,11 ..etc you need to observe

Kalasarpa dosha or Yoga is not only the parameter to judge the horoscope.

i am marking this thread as closed. do not edit or delete comments. if any new doubts start making new comments

Related Discussions